Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg: 1,1 tot 1,9 terawattuur duurzame elektriciteit

Zuid-Limburg wil in 2030 maximaal 1,9 terawattuur duurzame elektriciteit opwekken. In de concept Regionale Energiestrategie (RES) doet de regio een bod van 1,1 terawattuur dat kan oplopen tot 1,9 terawattuur.

Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. Het aanbod is gedaan door 3 deelregio’s in Zuid-Limburg: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeenten in deze deelregio’s geven ieder op hun eigen manier, maar wel in afstemming met elkaar, invulling aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie.

Bod per deelregio
Het bod is per deelregio als volgt:

Regio (in terawattuur)

Bestaand vermogen

Toekomstig vermogen

Nog te realiseren

Totaal

Stadsregio Parkstad Limburg

0,015

0,049

0,352

0,42

Westelijke Mijnstreek

0,007

0,145

0,24 – 0,38

0,4 - 0,531

Maastricht-Heuvelland

0,03

0

0,25 – 0,90

0,28 –0,932

Totaal

0,05

0,19

0,84 – 1,6

1,1 – 1,9

Grootschalig zon-op-dak: 0,42 terawattuur
De opwekpotentie van zon-op-dak (>15 kilowattpiek) is berekend aan de hand van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de algemene uitgangspunten van de RES ten aanzien van de benuttingspercentages en opbrengsten. Op basis van deze uitgangspunten wordt de totale potentie door Zuid-Limburg ingeschat op 0,42 terawattuur. Met name in de gemeente Sittard-Geleen is er sprake van een hoge potentie vanwege de vele grote bedrijfsloodsen van onder andere distributiecentra.

Zon-op-land: voorkeur voor restgronden
Voor de opwekpotentie van zon-op-land heeft de opwek op parkeerterreinen en restgronden in bebouwd gebied (0,15 terawattuur) de voorkeur. Andere opties zijn locaties in het buitengebied met een andere primaire functie dan landbouw of natuur (0.04 terawattuur), zoals (voormalige) stortplaatsen, delfstofwinplaatsen en pauzelandschappen.

Hiermee kunnen andere – meer waardevolle – gebieden gevrijwaard blijven. Toch wenst de regio Zuid-Limburg gronden in gebruik voor landbouw (in beperkte mate) in te zetten voor de grootschalige opwek van energie, mits ze voldoen aan strikte voorwaarden en de kernkwaliteiten van het landschap en de landschappelijke beleving niet aantasten. Zo dienen initiatiefnemers te zorgen voor een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van het zonnepark in het landschap en de omgeving maximaal te betrekken bij de planvorming. Ook dienen de maatschappelijke baten boven op het opwekken van duurzame energie terug te vloeien naar de gemeenschap. De gemeenteraden besluiten hierover in de loop van 2021. 

De afgelopen dagen kregen wij regelmatig vragen over de BTW teruggave in 2020 en de nieuwe KOR.

Goed nieuws; Ook in 2020 kunt u gewoon de BTW terug vorderen bij de belastingdienst.

 

De BTW teruggave zelf veranderd dus niet. Dat wil zeggen dat nog steeds alle BTW teruggevraagd kan worden en het forfait afgedragen dient te worden.

(Voor installaties van meer dan 10.000 Wp dient overigens de BTW over de werkelijk opgewekte energie afgedragen te worden).

Er zijn echter 3 uitzonderingen wanneer de BTW teruggave tot perikelen kan leiden.

 1. Uitzondering 1: De klant heeft al eerder BTW op zonnepanelen terug gevraagd

In dat geval zal de BTW teruggave kunnen worden beperkt of niet worden verleend. De reden is dat de KOR 2020 al van toepassing is.

  1. Uitbreider: er zijn meerdere oplossingen mogelijk, Bel in dat geval met ons voor een mogelijke oplossing.
  2. Verhuizer: bij een verhuizer dienen we eerst de klant af te melden bij de Belastingdienst, neem daarom vooraf contact met ons op.  
 1. Uitzondering 2: De klant is al ondernemer of wil dat worden binnen 3 jaar na het jaar van aanschaf
  1. De klant is al ondernemer: een beroep op de nieuwe KOR 2020 zal wellicht niet mogelijk zijn. Bel in dat geval met ons voor een mogelijke oplossing.
  2. De klant wil ondernemer worden: de BTW teruggave bij de opstart van de onderneming zal beperkt worden. Bel in dat geval met ons voor een mogelijke oplossing.
 1. Uitzondering 3: BTW op de factuur is € 2.500 of meer

Bel in dat geval met ons voor een mogelijke oplossing.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: meer ruimte voor zonnepanelen op monumenten in Limburg.

Eigenaren van monumenten krijgen meer ruimte om zonnepanelen te plaatsen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past hiertoe zijn adviesbeleid aan. Dat meldt minister Van Engelshoven.

Bij rijksmonumenten werd al positief geadviseerd over zonnepanelen die uit het zicht liggen, geen aantasting vormen van waardevolle onderdelen en zorgvuldig op het dak worden aangebracht. Op plaatsen waar zonnepaneelsystemen in het zicht worden voorgesteld, is voortaan niet langer zichtbaarheid het beslissende criterium, maar de mate waarin het beeld van het monument en zijn omgeving wordt verstoord. Daardoor kan vaker positief geadviseerd worden over zonnepanelen die zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijk gebied, als er op of bij het monument geen andere mogelijkheden zijn.

Randvoorwaarden
Een van de voorwaarden voor een positief advies voor pv-systemen in het zicht is een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Er zal ook geen sprake mogen zijn van een ernstige visuele verstoring. Voor bijzondere daken, voor monumenten in beschermde stads- en dorpsgezichten, historische buitenplaatsen en complexen gelden specifieke uitgangspunten. De mogelijkheden voor zonnepanelen zijn daar beperkter.

Voor een positief advies door de Rijksdienst over pv-systemen in het zicht zijn er de volgende randvoorwaarden:

 1. Alternatieven elders op het perceel of uit het zicht zijn afgewogen en leveren geen rendabele installatie op.
 2. De energieopwekking is ten bate van het eigen (monumentale) pand en er wordt geen cultuurhistorisch waardevol groen gekapt om de bezonning te verbeteren.
 3. Er is een zorgvuldig ontworpen plan voor het aanbrengen van de pv-systemen, zodat er geen sprake is van een onevenredige visuele verstoring van het monument of zijn omgeving. Dit blijkt onder meer uit:
  1. historische dakelementen of opbouwen (schoorstenen, dakkapellen, decoraties, et cetera) worden behouden;
  2. de zonnepanelen worden in een rechthoekig en regelmatig geordend plan gelegd (legplan) dat ondergeschikt blijft aan de hoofdvorm van het dak en de daarop aanwezige elementen;
  3. de zonnepanelen hebben een zoveel mogelijk op de aard en kleur van het dak afgestemde kleur, zonder hinderlijke patronen of opvallende randen;
  4. maximeren van de opbrengst (aantal zonnepanelen of keuze dakvlak) mag niet ten koste gaan van de monumentale waarden;
  5. op bijzondere daken, binnen beschermde stads- en dorpsgezichten, bij gebouwen van een als complex aangewezen monument en historische buitenplaatsen gelden aparte uitgangspunten.

Bijzondere gevallen
In de volgende gevallen is er sprake van een bijzondere situatie die vraagt om extra aandacht:

 1. Bijzondere daken: op daken met een bijzondere vorm of afwerking is het plaatsen van pv-systemen in principe ongewenst. Dit betreft bijvoorbeeld ronde, spitse of veelhoekige daken, daken met een bijzonder decoratief patroon of daken van bijzondere materialen, zoals zeldzame dakpannen, sommige leien daken, de meeste daken van riet, koper, zink of lood.
 2. Bijzondere ligging: beschermde stads- en dorpsgezichten vormen historische ensembles van een stedenbouwkundige of landschappelijk geheel met historische bebouwing. Rijksmonumenten zijn daarin vaak belangrijk. Als het gemeentelijk beleid dit mogelijk maakt, is de Rijksdienst positief over pv-systemen op daken die vanuit de openbaar toegankelijke ruimte niet zichtbaar zijn. Pv-systemen die in het zicht liggen, worden bij voorkeur vermeden. Voor gebouwen die een belangrijke rol spelen in het aanzicht van een beschermd gezicht, adviseert de Rijksdienst negatief over pv-systemen in het zicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen in het zicht die boven de gemiddelde bouwmassa uitsteken, gebouwen die gelegen zijn in de zichtlijnen van bijvoorbeeld straten of grachten of die deel uitmaken van een historische pleinwand. Dit geldt ook voor binnenplaatsen of -tuinen van rijksmonumenten of rijksmonumentale complexen.
 3. Bijzondere ligging: van rijkswege aangewezen historische buitenplaats, gebouwen waarvan ook de tuinaanleg de status van rijksmonument heeft of die onderdeel zijn van een als complex aangewezen monument. Beschermde buitenplaatsen en gebouwen met een historische tuinaanleg vormen bijzondere complexen van groen en gebouwd erfgoed. De oorspronkelijke aanleg en/of de in de loop der tijd gegroeide situatie heeft bijna altijd een zeer hoge beeld- en ontwerpkwaliteit. Zichtassen spelen er bovendien een belangrijke rol. Zichtbare zonne-energie-installaties op de hoofdgebouwen en in de zichtassen van deze ensembles zijn ongewenst.

Brandveiligheid
Het verduurzamen van een monument is volgens de Rijksdienst ook in het belang van het behoud ervan. ‘Verduurzaming draagt namelijk bij aan het toekomstig gebruik: dankzij zorgvuldig gerealiseerde duurzaamheidsaanpassingen blijft het monument functioneel en behoudt het zijn vastgoedwaarde. Bij de ingrepen die nodig zijn voor verduurzaming, is het altijd zoeken naar een balans’, aldus de organisatie in het adviesrapport.

 

Bronvermelding; Solarmagazine 26 juni 2020

0,1 tot 1 procent van de zonnepanelen die in Nederland en Vlaanderen geïnstalleerd wordt, voldoet niet aan de kwaliteitscriteria. Dat blijkt uit onderzoek van SolarTester.

De krantenartikelen over installateurs – groot of klein – die zonnepanelen van slechte kwaliteit moeten vervangen, zijn op 1 of 2 handen te tellen. Toch lopen zowel particuliere als zakelijke eindgebruikers een wezenlijk risico dat ze zonnepanelen van mindere of zelfs slechte kwaliteit aanschaffen.‘Zonnepanelen zijn in de basis heel goede producten’, opent Elbert Jan Achterberg van SolarTester het gesprek. ‘De meeste pv-modules die we testen zijn prima en voldoen aan de kwaliteitscriteria.’

Gevraagd naar het percentage zonnepanelen dat in de controles van SolarTester niet aan de kwaliteitscriteria blijkt te voldoen, heeft Achterberg een duidelijk antwoord. ‘Het is minder dan 1 procent, maar tegelijkertijd wel meer dan 0,1 procent. Het exacte getal bevindt zich in die bandbreedte. De problemen die we in de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen, zijn van grote diversiteit. We hebben zonnepanelen gezien waarvan het opgegeven vermogen in de praktijk 10 procent lager bleek, maar ook zonnepanelen met een bovengemiddeld aantal microcracks.’

Veel gestelde vragen rondom zonnepanelen tijdens Corona; 

 

Ik heb een offerte aangevraagd of wil deze aanvragen: Dat is geen probleem, dit kunnen we – ondanks dat dit niet onze gewenste en gebruikelijke werkwijze is – van afstand doen. Het adviesgesprek wordt eerst telefonisch met u gevoerd en de schouw wordt na overleg ingepland. U kunt ons gewoon bellen op 046- 8883234 of klik hier voor een vrijblijvende offerte https://advisol.nl/informatie/offerte-aanvragen

Ik heb een offerte gekregen of opdracht verstrekt, maar ik heb hier nog vragen over:
Heeft u reeds contact gehad met een van onze adviseurs, dan kunt u hen bereiken op de contactgegevens die op hun visitekaartjes staan vermeld. Mocht u deze niet hebben, dan kunt u ons vaste telefoonnummer bellen 046-8883234

Ik heb een montage gepland in de komende periode: Staat in de komende tijd een montage van zonnepanelen gepland? Vooralsnog gaan alle montages door.

Ik heb een storing:
Onze afdeling services verhelpt voorlopig alleen kritische storingen. Reparaties aan bijvoorbeeld een power optimizer stellen we voorlopig uit. Onze service engineers bepalen of een storing kritisch is en/of dat deze kan wachten.

Ik ben leverancier:
Bij de leveringen van goederen geldt dat wij de leveranciers verzoeken om de producten buiten te lossen/neer te zetten. Vervolgens kan de chauffeur in zijn voertuig wachten totdat de magazijnmedewerker de levering heeft gecontroleerd. Daarna wordt de pakbon getekend en kan deze door de chauffeur weer worden opgehaald. We blijven dus op afstand van elkaar en houden hierbij de algemene hygiënemaatregelen in de gaten.

We volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en bekijken van dag tot dag of er aanpassingen nodig zijn in de door ons genomen maatregelen. Mochten er wijzigingen in bovengenoemde maatregelen komen, dan informeren wij u via onze website en social media. Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord zijn, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 046-8883234 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De nieuwe kleineondernemersregeling maakt teruggave van btw op zonnepanelen per 1 januari 2020 iets ingewikkelder. Bovendien komen er een aantal uitzonderingen bij.Dat stelt Romano Hagen (De Centrale BTW Teruggave).

De redactie van Solar Magazine publiceerde afgelopen week een vraaggesprek met Hagen over de belangrijkste wijzigingen die staatssecretaris Menno Snel heeft laten doorvoeren in de meestgestelde vragen (FAQ) en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De ondernemer riep daarbij installateurs op zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). ‘De nieuwe regeling is iets ingewikkelder dan de oude en er dient goed gelet te worden op de uitzonderingen’, stelt Hagen.

Overleg met Belastingdienst
In de voorbije periode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Belastingdienst en branchevereniging Holland Solar. Daarbij heeft de Belastingdienst volgens Hagen – die als lid van de commissie PV Klein van Holland Solar deelnam aan het overleg – een toelichting gegeven. Daarbij is er gelegenheid geweest voor het stellen van vragen. ‘Nog niet alle vragen kunnen momenteel (red. september 2019) worden beantwoord, maar er wordt een nieuw vraag- en antwoordenbesluit verwacht in november 2019. Hopelijk worden daarbij de laatste vragen beantwoord.’

Hoogte btw-teruggave gelijk
Het btw-bedrag dat eigenaren van zonnepanelen na de invoering van de nieuwe KOR kunnen terugvragen, blijft volgens Hagen gelijk. ‘De teruggave van btw op zonnepanelen verandert niet. Men kan nog steeds de volledige btw terugvragen en het forfait dient afgedragen te worden. De wetswijziging zit in de “ontheffing” die na de teruggave aangevraagd moet worden.’

Hagen legt uit dat er met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar een beroep gedaan dient te worden op de nieuwe KOR 2020. ‘De nieuwe KOR kan niet eerder ingaan; althans in dat geval dient alle teruggevraagde btw op de zonnepanelen in datzelfde jaar ook weer terugbetaald te worden. Dat laatste is in algemene zin financieel niet aantrekkelijk. Een beroep op de nieuwe KOR is overigens mogelijk wanneer de omzet met de zonnepanelen minder is dan 20.000 euro.’

Van ontheffing naar vrijstelling
‘De huidige KOR is een zogenaamde ontheffing en de Nieuwe KOR 2020 wordt een vrijstelling’, vervolgt Hagen. ‘Het lijkt een klein verschil, maar heeft grote gevolgen. Door een beroep op de nieuwe KOR 2020 zullen de zonnepanelen met ingang van het opvolgende jaar vrijgesteld van de btw gebruikt gaan worden.’

Herzieningsperiode
In btw-land bestaat zoiets als de herzieningsperiode. Hagen vertelt dat de herzieningsperiode 4 jaar duurt na het jaar van aanschaf (red. deze periode geldt voor opdakzonnepanelen, voor indakzonnepanelen – oftewel bipv – is deze periode 9 jaar). Ieder vervolgjaar dient gekeken te worden of de zonnepanelen btw belast of vrijgesteld worden gebruikt. Onder de huidige regeling blijft het gebruik btw belast (maar ontheven). Onder de nieuwe KOR 2020 is het gebruik dus vrijgesteld.

‘Omdat de zonnepanelen na het jaar van aanschaf – fictief – vrijgesteld worden gebruikt (red. bij een beroep op de nieuwe KOR 2020) zal een deel van de btw op de factuur van de zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20 procent per (herzienings)jaar, met de aanvang na het jaar van aanschaf en dat gedurende 4 jaar. Belangrijk detail: er is ook een drempel van 500 euro. Indien de zonnepaneeleigenaar jaarlijks minder dan 500 euro btw terug dient te betalen, hoeft geen btw terugbetaald te worden. In het kort: wanneer de totale btw op de factuur lager is dan 2.500 euro hoeft er geen btw terugbetaald te worden.’

‘Lock-up’ bij uitbreiding zonnepanelensysteem
Om willekeurig in- en uittreden van btw-ondernemers in de nieuwe KOR te voorkomen, heeft de rijksoverheid een lock-up-periode van 3 jaar in het leven geroepen. ‘En deze periode werkt 2 kanten op’, stelt Hagen. ‘Indien de eigenaar in de lock-up-periode zijn zonnepanelensysteem wil uitbreiden, dan kan de btw op de uitbreiding niet teruggevraagd worden. Een uitzondering is een situatie waarbij er al vóór 1 januari 2020 btw op die extra zonnepanelen is teruggevraagd.

Omgekeerd geldt dat wanneer een zonnepaneeleigenaar na 1 januari 2020 afstand doet van de nieuwe KOR, kan er gedurende 3 jaar niet opnieuw een beroep op deze regeling worden gedaan. ‘Dit betekent dat gedurende 3 jaar over de opgewekte energie btw afgedragen dient te worden en dus zal een btw-administratie bijgehouden moeten worden. De btw-teruggave op een uitbreiding van een zonnepanelensysteem wordt daardoor minder interessant.’

Overgangsregeling
De Centrale BTW Teruggave heeft voor de installateurs die klant zijn bij het bedrijf inmiddels diverse hulpmiddelen gemaakt zodat de juiste vragen aan de klant worden gesteld. ‘Hiermee proberen we het extra werk dat de invoering van de nieuwe KOR met zich meebrengt bij de installateur weg te halen en fouten te voorkomen’, stelt Hagen. ‘Overigens is het belangrijk om te weten dat iedereen die in 2019 zonnepanelen heeft gekocht, ‘automatisch’ onder de nieuwe KOR gaat vallen. Indien de btw-teruggave in 2019 of eerdere kalenderjaren hoger was dan 2.500 euro, zal onder de Nieuwe KOR zeer waarschijnlijk geen terugbetaling plaats hoeven te vinden.’

Ten slotte is de Nieuwe KOR ook van toepassing op rechtspersonen zoals Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), scholen en kerken. Hierover volgt later meer informatie.

SunPower was altijd al het merk met de meest krachtige zonnepanelen op de markt, maar we weten: de concurrentie zit niet stil. Daarom moeten bedrijven telkens met nòg betere producten komen. Het is SunPower in elk geval gelukt om met iets moois te komen; we leggen u uit wat het nieuwe zonnepaneel zo bijzonder maakt.

Advisol voert al jaren het merk SunPower in ons portfolio, Tot nu toe was het krachtigste paneel dat we konden aanbieden het zogenaamde X22-370 paneel met een piekvermogen van 370 Watt, maar nu komen ze dus met een paneel met veel meer vermogen: Hoe doen ze dat?

SPR-MAX3-400 paneel en face

Extra Cellen

Het blijkt dat het nieuwe SPR-MAX3-400 paneel weliswaar meer vermogen levert, maar tegelijk iets groter is dan het voorgaande model. In plaats van 1559 mm lengte bij 1046 mm breedte, meet dit paneel 1690 bij 1046 mm, en is daarmee zo’n 15 cm langer. Deze lengte is gebruikt om een extra rijtje van 8 zonnecellen in het zonnepaneel in te passen, waardoor er nu 13 x 8 zonnecellen op het paneel passen, in plaats van 12 x 8 zoals op de andere modellen. Het is die extra rij die het paneel zijn extra vermogen geeft; de efficiency van het paneel is gelijk gebleven op het toch al niet slechte 22,7%: dat betekent dat van alle zonlicht die op het paneel valt, 22,7% wordt omgezet in stroom. Dat is nog steeds het hoogste haalbare in de commerciële markt, en een reuzesprong vooruit als je het vergelijkt met waar we 10 jaar geleden mee begonnen: In 2009 hadden de meeste panelen die we legden een efficiency van niet meer dan 12%!

Power komt met iets nieuws: een nòg krachtiger zonnepaneel. De ‘SPR-MAX3-400’ heeft een piekvermogen van niet minder dan 400 Watt-piek!

Per direct en uit voorraad leverbaar; SunPower MAXEON 3 390 en 400 Wp zonnepanelen. Het Maxeon 3 zonnepaal combineert hoogste efficiency, duurzaamheid en garantie in 1 product. Het SunPower Max 3, 390-400 Wp paneel is uitermate geschikt voor de residentiele markt. Door het hoge vermogen van deze zonnepanelen kunt u tot wel 60% meer energie uit uw dak halen. Uiteraard wil het oog ook wat, voor de strakke looks bieden we de SunPower MAXEON 3-375Wp Full Black aan, zie afbeelding van dit paneel hieronder. Meer weten over SunPower en een schepre offerte? neem direct contact met ons op! 

sunpower maxeon 3 375 wp full black zonnepaneel

 

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen.

In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, te weten met 11 procent per jaar. Het minder snelle afbouwpad is volgens onderzoekers van TNO gunstiger voor investeerders in zonnepanelen en leidt tot een verkorting van bijna 9 maanden terugverdientijd voor investeringen in 2024-2025.

 

 

Lees meer...

Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels een digitale energiemeter, bleek dinsdag uit onderzoek van Multiscope. Je mag een zogenoemde ‘slimme meter’ weigeren, maar dat recht eindigt in 2023 als je zonnepanelen hebt. Hoe zit dat precies?

Op grond van Europese afspraken moeten op 31 december 2020 in minstens 80 procent van de Nederlandse huishoudens de gas- en stroommeters vervangen zijn door slimme meters. Dat is een digitale meter die het stroom- en gasverbruik bijhoudt en doorgeeft aan de netbeheerder.

Slimme meter weigeren

Je mag een slimme meter weigeren. Volgens het onderzoek van Multiscope hebben meer dan een half miljoen huishoudens dat tot nu toe gedaan. Als reden(en) noemen weigeraars onder andere een gebrek aan toegevoegde waarde (22 procent), wantrouwen in de gemeten gegevens (21 procent), de salderingsregeling voor zonnepanelen (15 procent), privacy (9 procent) en verlies van controle (9 procent).

Wat de salderingsregeling voor zonnepanelen in dat rijtje doet? Als je op zomerse dagen stroom teruglevert aan het net, draait een ouderwetse draaischijfmeter als het ware terug, terwijl een slimme meter de resterende energie apart registreert. De energieleverancier kan dan berekenen wat je terugbetaald krijgt.

Dat verschil maakt momenteel nog niet niets uit: de salderingsregeling houdt in dat je de teruggeleverde stroom een-op-een kunt aftrekken van je eigen verbruik, tegen hetzelfde tarief inclusief belastingen.

Maar na 2022 wordt de salderingsregeling versoberd, en zou een terugdraaiende schijfmeter financieel voordeel opleveren ten opzichte van de slimme meter, die precies bijhoudt op welk deel van de opgewekte energie die versoberde regeling van toepassing is.

SCROLL TO TOP